عکس های ما

تعدادی از عکس های حضور شرکت روتک در نمایشگاه های سال های 95 الی 97 با برندهای ROTEC  و RECORD  و همچنین کارگاه های آموزشی ما

عکس های ما

مهندس قربانی مدیر فروش لیزر

مهندس قربانی مدیر فروش لیزر

ROTEC

ROTEC

نمایشگاه مشهد

نمایشگاه مشهد

نمایشگاه تهران 96

نمایشگاه تهران 96

ROTEC

ROTEC

نمایشگاه تهران 95

نمایشگاه تهران 95

نمایشگاه مشهد

نمایشگاه مشهد

برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی

نمایشگاه تبریز 96

نمایشگاه تبریز 96

برگزاری کلاس مدیریت رنگ

برگزاری کلاس مدیریت رنگ

نمایشگاه تهران-97

نمایشگاه تهران-97

نمایشگاه تهران-97

نمایشگاه تهران-97

ROTEC

ROTEC

نمایشگاه تهران-97

نمایشگاه تهران-97